Tema 4 - Vencedor

Prohibited - Zahra Akhavan Saraf (Iran)
Bewilderment - Zahra Akhavan Saraf (Iran)
Cultural aging - Zahra Akhavan Saraf (Iran)
Man with shopping plastic - Zahra Akhavan Saraf (Iran)
Exercise - Zahra Akhavan Saraf (Iran)
Father and son - Zahra Akhavan Saraf (Iran)